ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.

  • Ключевые слова: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.
  • Description: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.
  • Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.6.2 Date: Wed, 07 Nov 2018 17:43:23 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.4.45
  • Время отклика (sec): 0.107665
  • Контент: Popul?rne ?l?nky Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, prestanete sa ob?va? drobnost? Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia doma: pravidl?, strava, cvi?enie Vitam?ny pre imunity det? a dospel?ch - rozpt?li m?ty ?istenie tela: od tox?nov, trosiek - ako vykon?va? bez po?kodenia zdravia Aktuality v medic?ne Firma Kalashnikov za?ala s?riov? v?robu zdravotn?ckych pom?cok na lie?bu m?tvice Zelenina a ovocie pom?haj? pred??i? ?ivot o 10% Spracovan? m?so: ak? je jeho skuto?n? nebezpe?enstvo? Di?tne doplnky s v??ou "Viagra", "Prozac", "Purgena". Prekvapenia prekvapen? pr?davn?mi l?tkami N?hodn? ?l?nky Aqualor: n?vod na pou?itie - Baby, Soft, Extra Forte, Throat Chu? horkosti v ?stach - pr??iny lie?by Inverzia ?riev: sympt?my, pr??iny, lie?ba, chirurgia Ed?m semenn?ka u mu?ov: pr?znaky, lie?ba, chirurgia O projekte Zdravie je najcennej?ia vec, ktor? sa d?va osobe a ?e niekedy nie je cenen?. To je jedin? poklad, ktor?ho strata ?asto ?asto ani soci?lny stav ani mili?ny u? nem??u pom?c?. V?aka dobr?mu zdraviu sa ?lovek m??e u?i?, nau?i? sa v?etky zauj?mav? veci, robi? to, ?o m? r?d, vychov?va? svoje deti a rozv?ja? sa ako ?lovek. Modern? ?ivot obyvate?ov mesta je bl?zniv?m za?a?en?m tela zo v?etk?ch str?n. R?chly rytmus ruchu mesta, chronick? stres, nedostatok ?asu na norm?lnu stravu, odpo?inok a sp?nok, ve?a poku?enia, stanovenie ve?a zl?ch n?vykov, preferencie v ?kodliv?ch potravin?ch. Obyvatelia ve?k?ch priemyseln?ch miest a miest, dokonca aj s dobr?m zdravotn?m stavom, sa nedok??u vyrovna? s ka?dodenn?m chemick?m, elektromagnetick?m, radia?n?m ?tokom na telo. V priebehu d?a sa ob?an stret?va s mno?stvom: To v?etko vedie k tomu, ?e do veku 30 rokov dostane ?lovek kyticu chronick?ch ochoren? a deti s ich slab?m imunitn?m syst?mom a hroziacou z??a?ou dnes trpia tak?mi chorobami, ktor? pred 50 rokmi utrpeli len star?? ?udia. Samozrejme, farmaceutick? priemysel a medic?na s? v s??asnosti na najvy??ej ?rovni technologick?ho a informa?n?ho rozvoja. A to ani nezaru?uje ?pln? a v?asn? oslobodenie od ur?it?ch ochoren?, ktor?m by sme sa mohli vyhn??, keby sme sa zastavili v ?ase, po??vali na?e telo, podrobili sa vy?etreniu a lie?be. Je ve?mi d?le?it? sledova? stav v??ho tela, va?e vz?cne zdravie. Pr?slovie "informovan? - znamen? ozbrojen?" dnes je ve?mi d?le?it?, najm? pokia? ide o ?udsk? zdravie. A ka?d? ?lovek by mal vedie? o pr?znakoch a sympt?moch ur?it?ch nebezpe?n?ch chor?b, aby poskytol prv? pomoc bl??nemu v?as, okam?ite vyh?adal lek?rsku pomoc, podrobil sa d?kladnej diagnostike a primeranej lie?be a potom bol schopn? pokra?ova? v plnom ?ivote. Ka?d? vie, ?e ak?ko?vek ochorenie je jednoduch?ie zabr?ni?, ne? lie?i?, na internetovej str?nke Zdravotvetu s? ?itate?om aj inform?cie o prevencii niektor?ch chor?b, o v??ive a pravidl?ch pre zdrav? ?ivotn? ?t?l. V ?iadnom pr?pade v?s neodvol?vame na seba-lie?bu, n?? projekt bol vytvoren? len pre va?u inform?ciu, kvalifikovan? lek?r by mal predp?sa? a sledova? dynamiku lie?by! ?akujeme za n?v?tevu n??ho informa?n?ho zdroja! kateg?rie alergie Angiol?gia Ochorenie o?? venereology gastroenterol?gia gynekol?gia dermatol?gia Zdrav? jedlo Zdrav? ?ivotn? ?t?l Infek?n? choroby kardiol?gie kozmetol?gie lek?rstvo Lie?iv? rastliny Choroby ORL Zdravie mu?ov neurol?gia Prv? pomoc spr?vy onkol?gia ortop?dia parazitol?gia pediatrie psychiatrie Pulmonologie De?ifrovanie anal?z pr?znaky Syst?mov? ochorenia stomatol?gia traumatol?gie urol?gia fyzioterapia chirurgia endokrinol?gia Je potrebn? vedie? popul?rne Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, prestanete sa ob?va? drobnost? Lazy ?udia ?ij? dlh?ie: na to, aby ste mohli ?i? dlho a zdravo, mus?te rozumne vyu??va? ?ivotn? energiu Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia: pravidl?, strava, cvi?enie, ako nahradi? be?n? ?kodliv? produkty s u?ito?n?mi Vitam?ny pre imunity - po?kodzuj? alebo vyu??vaj? syntetick? vitam?ny? Po?kodenie ?aju v vreciach sa nepou??va, ale ?koda je skuto?n? sk??ky Testovac? zoznam cholesterol Studen? a chr?pka alergie Pozn?te v?etko o chlade a chr?pke pravdu! nie spr?vne! Spr?vne odpovede: Za?a? test 1 2 3 4 ?al?ie v?sledky testov Rada d?a Sledujte pr?chod geomagnetick?ch b?rok. Pri pravideln?ch ohnisk?ch na slnku by sa mali monitorova? meteorologicky z?visl? ?udia a star?? ?udia, po?as t?chto obdob? 70% m?tvice, hypertenzn? kr?zy, srdcov? z?chvaty, exacerb?cie du?evn?ch ochoren?, po?et dopravn?ch neh?d a zvy?ovanie po?tu samovr??d. interview Ako ?asto u??vate antibiotik?? V?bec neprijmem 1-2 kr?t za rok 3-5 kr?t za rok ?astej?ie 5 kr?t za rok v?sledky popul?rne