ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?bu.

  • Ключевые слова: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?bu.
  • Description: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?bu.
  • Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.6.2 Date: Wed, 06 Feb 2019 07:20:34 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.4.45
  • Время отклика (sec): 0.0586689
  • Контент: Popul?rne ?l?nky Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, prestanete sa ob?va? trochou Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia doma: pravidl?, strava, cvi?enie Vitam?ny pre imunity det? a dospel?ch - rozpt?li m?ty ?istenie tela: od tox?nov, trosiek - ako vykon?va? bez po?kodenia zdravia Aktuality v medic?ne Pestovanie m?sa: Ochrann? zn?mky neboli overen? odborn?kmi U?ito?n? sladkosti: pravidl? v?beru ?o m??e urobi? chladn? mu?? WHO vymenovala 10 najnebezpe?nej??ch chemik?li? N?hodn? ?l?nky Pr?znaky a lie?ba dny Zhor?enie zraku: pr??iny zn??en?ho zraku u det?, zhor?enie zraku s?visiaceho s vekom, lie?ba Pr??iny such? ko?a tela, tv?re, lak?ov, nohy. ?o robi?, ako hydratova? a vy?ivova? poko?ku Norm?lny cholesterol u ?ien a mu?ov O projekte Zdravie je najcennej?ia vec, ktor? sa d?va osobe a ?e niekedy nie je cenen?. Toto je jedin? poklad, ktor?ho strata ?asto ani spolo?ensk?ho postavenia, ani mili?ny u? nem??e pom?c?. V?aka dobr?mu zdraviu sa ?lovek m??e u?i?, nau?i? sa v?etky zauj?mav? veci, robi? to, ?o m? r?d, vychov?va? svoje deti a rozv?ja? sa ako ?lovek. Modern? ?ivot obyvate?ov mesta je bl?zniv? za?a?enie tela zo v?etk?ch str?n. R?chly rytmus ruchu mesta, chronick? stres, nedostatok ?asu na norm?lnu stravu, odpo?inok a sp?nok, ve?a poku?enia, stanovenie ve?a zl?ch n?vykov u ?ud?, preferencie v nezdravom jedle. Obyvatelia ve?k?ch priemyseln?ch miest a megacities, dokonca aj s dobr?m zdravotn?m stavom, sa nedok??u vyrovna? s ka?dodenn?m chemick?m, elektromagnetick?m, radia?n?m ?tokom na telo. V priebehu d?a sa ob?an stret?va s mno?stvom: To v?etko vedie k tomu, ?e do veku 30 rokov dostane ?lovek kyticu chronick?ch ochoren? a deti s ich slab?m imunitn?m syst?mom a bl??iacou sa z??a?ou dnes trpia tak?mi ochoreniami, ktor? pred 50 rokmi utrpeli len star?? ?udia. Samozrejme, farmaceutick? priemysel a medic?na s? dnes na najvy??ej ?rovni technologick?ho a informa?n?ho rozvoja. A to ani nezaru?uje ?pln? a v?asn? oslobodenie od ur?it?ch ochoren?, ktor?m by sme sa mohli vyhn??, keby sme sa zastavili v ?ase, po??vali na?e telo, podrobili sa vy?etreniu a lie?be. Je ve?mi d?le?it? nez?visle sledova? stav v??ho tela, va?e vz?cne zdravie. Pr?slovie "informovan? - znamen? ozbrojen?" dnes je ve?mi d?le?it?, najm? pokia? ide o ?udsk? zdravie. A ka?d? ?lovek by mal vedie? o pr?znakoch a sympt?moch ur?it?ch nebezpe?n?ch chor?b, aby poskytol prv? pomoc bl?zkej osobe v?as, okam?ite vyh?adal lek?rsku pomoc, podrobil sa d?kladnej diagnostike a primeranej lie?be a potom bol schopn? pokra?ova? v plnom ?ivote. Ka?d? vie, ?e ak?ko?vek ochorenie je jednoduch?ie zabr?ni?, ne? lie?i?, na internetovej str?nke Zdravotvetu s? ?itate?om tie? poskytnut? inform?cie o tom, ako zabr?ni? niektor?m chorob?m, o v??ive a pravidl?ch pre zdrav? ?ivotn? ?t?l. V ?iadnom pr?pade v?s nevyz?vame, aby ste sa samo?inne vylie?ili, n?? projekt bol vytvoren? len ako referencia, kvalifikovan? lek?r by mal predp?sa? a sledova? dynamiku lie?by! ?akujeme za n?v?tevu n??ho informa?n?ho zdroja! kateg?rie alergie Angiol?gia Ochorenie o?? venereology gastroenterol?gia gynekol?gia dermatol?gia Zdrav? jedlo Zdrav? ?ivotn? ?t?l Infek?n? choroby kardiol?gie kozmetol?gie lek?rstvo Lie?iv? rastliny Choroby ORL Zdravie mu?ov neurol?gia Prv? pomoc spr?vy onkol?gia ortop?dia parazitol?gia pediatrie psychiatrie Pulmonologie De?ifrovanie anal?z pr?znaky Syst?mov? choroby stomatol?gia traumatol?gie urol?gia fyzioterapia chirurgia endokrinol?gia Je potrebn? vedie? popul?rne Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, prestanete sa ob?va? trochou Lazy ?udia ?ij? dlh?ie: ?i? dlho a zdravo, mus?te inteligentne vyu??va? svoju ?ivotn? energiu Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia: pravidl?, strava, cvi?enie, ako nahradi? be?n? ?kodliv? produkty s u?ito?n?mi Vitam?ny pre imunity - po?kodzuj? alebo vyu??vaj? syntetick? vitam?ny? Po?kodenie ?aju v ta?k?ch - nie je ni? in?, ale ?koda je skuto?n? sk??ky Zoznam testov cholesterol Studen? a chr?pka alergie Viete v?etko o chlade a chr?pke pravdu! nie spr?vne! Spr?vne odpovede: Za?a? test 1 2 3 4 ?al?ie v?sledky testov Rada d?a Ako sa nedosta? na chr?pku. Po?as epid?mie chr?pky m??e by? okrem oxolinovej masti pou?it? aj pr?rodn? olej z rakytn?ka, aby sa zabr?nilo infekcii. Pred opusten?m domu by ste mali d?kladne maza? v nosu rakytn?k olej. Olej poskytuje ochranu pred penetr?ciou v?rusu do krvi a m? mierny antiv?rusov? ??inok. interview Ako ?asto u??vate antibiotik?? V?bec neprijmem 1-2 kr?t za rok 3-5 kr?t za rok viac ako 5 kr?t za rok v?sledky popul?rne