ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.

  • Ключевые слова: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.
  • Description: ABC zdravia: odpor??ania, inform?cie a tipy o chorobe a ich lie?be.
  • Информация о сервере: HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.6.2 Date: Sat, 08 Dec 2018 03:53:42 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.4.45
  • Время отклика (sec): 0.0610919
  • Контент: Popul?rne ?l?nky Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, zastavte nerv?zny nad drobnostiami Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia doma: pravidl?, strava, cvi?enie Vitam?ny pre imunitu pre deti a dospel?ch - rozpt?li m?ty ?istenie tela: od tox?nov, trosiek - ako vykon?va? bez po?kodenia zdravia Aktuality v medic?ne R?chlos?ou ch?dze m??ete ur?i? zdravotn? stav a pred?asn? smr? osoby Strata hmotnosti po menopauze zni?uje riziko rakoviny prsn?ka Nov? v?skum: aj 2 min?ty telesnej aktivity s? dobr? pre zdravie. Ak? rastlinn? extrakty chr?nia pred ?iaren?m a pom?haj? bojova? proti rakovine? N?hodn? ?l?nky Elektr?pia: indik?cie, kontraindik?cie, ako sa vykon?vaj?, ved?aj?ie ??inky Apendit?da v detstve zvy?uje riziko rakoviny prostaty Sympt?my mozgovej aneuryzmy. Lie?ba, pr??iny, oper?cie, d?sledky Pr??iny ?kytavania u det?, novorodencov. Pre?o ?kytavka dospel? mu?? O projekte Zdravie je najcennej?ia vec, ktor? sa d?va osobe a ?e niekedy nie je cenen?. Toto je jedin? poklad, ktor?ho strata ?asto u? ani soci?lny stav, ani mili?ny u? nem??u pom?c?. V?aka dobr?mu zdraviu sa ?lovek m??e u?i?, nau?i? sa v?etky zauj?mav? veci, robi? to, ?o m? r?d, vychov?va? svoje deti a rozv?ja? sa ako ?lovek. Modern? ?ivot obyvate?ov mesta je bl?zniv?m za?a?en?m tela zo v?etk?ch str?n. R?chly rytmus ruchu mesta, chronick? stres, nedostatok ?asu na norm?lnu stravu, odpo?inok a sp?nok, ve?a poku?enia, stanovenie ve?a zl?ch n?vykov u ?ud?, preferencie v nezdrav?ch potravin?ch. Obyvatelia ve?k?ch priemyseln?ch miest a miest, dokonca s dobr?m zdravotn?m stavom, sa nedok??u vyrovna? s ka?dodenn?m chemick?m, elektromagnetick?m, radia?n?m ?tokom na telo. V priebehu d?a sa ob?an stret?va s mno?stvom: To v?etko vedie k tomu, ?e do 30 rokov ?lovek z?skava kyticu chronick?ch ochoren? a deti s ich slab?m imunitn?m syst?mom a bl??iacou sa z??a?ou dnes trpia tak?mi chorobami, ktor? pred 50 rokmi utrpeli len star?? ?udia. Samozrejme, farmaceutick? priemysel a medic?na s? v s??asnosti na najvy??ej ?rovni technologick?ho a informa?n?ho rozvoja. A to ani nezaru?uje ?pln? a v?asn? oslobodenie od ur?it?ch ochoren?, ktor?m by sme sa mohli vyhn??, keby sme sa zastavili v ?ase, po??vali n?? organizmus, podst?pili vy?etrenie a lie?bu. Je ve?mi d?le?it? nez?visle sledova? stav v??ho tela, va?e vz?cne zdravie. Pr?slovie "informovan? - znamen? ozbrojen?" dnes je ve?mi d?le?it?, najm? pokia? ide o ?udsk? zdravie. V?etci by mali vedie? o pr?znakoch a sympt?moch ur?it?ch nebezpe?n?ch chor?b, aby poskytli prv? pomoc bl??nemu v?as, okam?ite vyh?adali lek?rsku pomoc, podrobili sa d?kladnej diagnostike a primeranej lie?be a potom mohli pokra?ova? v plnom ?ivote. Ka?d? vie, ?e ak?ko?vek ochorenie je jednoduch?ie zabr?ni?, ne? lie?i?, na internetovej str?nke Zdravotvetu s? ?itate?om tie? poskytnut? inform?cie o tom, ako zabr?ni? niektor?m chorob?m, o v??ive a pravidl?ch na udr?anie zdrav?ho ?ivotn?ho ?t?lu. V ?iadnom pr?pade v?s nevyz?vame, aby ste sa samo?inne vylie?ili, n?? projekt bol vytvoren? len pre va?u inform?ciu, kvalifikovan? lek?r by mal predp?sa? a sledova? priebeh lie?by na ak?ko?vek lie?bu! ?akujeme za n?v?tevu n??ho informa?n?ho zdroja! kateg?rie alergie Angiol?gia Ochorenie o?? venereology gastroenterol?gia gynekol?gia dermatol?gia Zdrav? jedlo Zdrav? ?ivotn? ?t?l Infek?n? choroby kardiol?gie kozmetol?gie lek?rstvo Lie?iv? rastliny Choroby ORL Zdravie mu?ov neurol?gia Prv? pomoc spr?vy onkol?gia ortop?dia parazitol?gia pediatrie psychiatrie Pulmonologie De?ifrovanie anal?z pr?znaky Syst?mov? ochorenia stomatol?gia traumatol?gie urol?gia fyzioterapia chirurgia endokrinol?gia Je potrebn? vedie? popul?rne Ako posilni? nervov? syst?m a psychiku, zastavte nerv?zny nad drobnostiami Lazy ?udia ?ij? dlh?ie: na to, aby ste mohli ?i? dlho a zdravo, mus?te rozumne vyu??va? ?ivotn? energiu Ako schudn?? bez po?kodenia zdravia: pravidl?, strava, cvi?enie, ako nahradi? be?n? ?kodliv? produkty s u?ito?n?mi Vitam?ny pre imunity - po?kodzuj? alebo vyu??vaj? syntetick? vitam?ny? Po?kodenie ?aju v ta?k?ch - nie je ni? in?, ale ?koda je skuto?n? sk??ky Testovac? zoznam cholesterol Studen? a chr?pka alergie Pozn?te v?etko o chlade a chr?pke pravdu! nie spr?vne! Spr?vne odpovede: Za?a? test 1 2 3 4 ?al?ie v?sledky testov Rada d?a Aby ste udr?ali svoju chrbticu zdrav?, ke? budete musie? dlho st??, zme?te svoju poz?ciu ka?d?ch 10 min?t - postavte svoju v?hu na jednu nohu, potom na druh?, chodte na miesto, oh?bajte sa dopredu a dopredu, natiahnite ruky dopredu, zhlboka sa nad?chnite - budete c?ti? n?val energie a pocit ?navy sa zn??i. interview Ako ?asto u??vate antibiotik?? V?bec neprijmem 1-2 kr?t za rok 3-5 kr?t za rok viac ako 5 kr?t za rok v?sledky popul?rne